សុបិន្តកាណាដា

ឆែកមើលប្រសិនបើសុបិន្តកាណាដារបស់អ្នកអាចទៅមុខ!

ដោយឥតគិតលៃ!!

សុបិន្តអន្តោប្រវេសន៍រយៈពេលខ្លី

ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសកាណាដាហើយសុបិន្តខ្ញុំគឺ…
 

ទៅកាណាដាដើម្បីទៅលេងគ្រួសារ,មិត្ត, រឺទេសចរណ៍

ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសកាណាដាហើយសុបិន្តខ្ញុំគឺ…
 

…សិក្សានៅសាលាកាណាដា

ខ្ញុំនៅក្នុងកាណាដាហើយសុបិន្តរបស់ខ្ញុំ…
 

…ស្នាក់នៅយូរជាអ្នកទេសចរណ៍

ខ្ញុំនៅក្នុងកាណាដាហើយសុបិន្តរបស់ខ្ញុំ…
 

  • ស្នាក់នៅជាសិស្
ខ្ញុំនៅក្នុងកាណាដាហើយសុបិន្តរបស់ខ្ញុំ…
 

…ស្នាក់នៅដូចជានិយោជក

សុបិន្តអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍

សុបិន្តកាណាដាអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍គឺជា…
 

…ធានាស្វាមី/ភរិយាឫដៃគូររបស់ខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយក្នុងកាណាដា

សុបិន្តកាណាដាអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍គឺជា…
 

…ធានាឪពុកម្ដាយឫជីដូនជីតាទៅរស់នៅកាណាដាជាមួយខ្ញុំ

សុបិន្តកាណាដាអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍គឺជា…
 

…ធានាសមាជិកគ្រួសារដែលមិនមានជាស្វាមី/ភរិយា, ដៃគូរឪពុកម្ដាយឫយាយតាទៅរស់នៅកាណាដាជាមួយខ្ញុំ

សុបិន្តកាណាដាអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍គឺជា…
 

…ការប្រើជំនាញការងារនិងចំនេះដឹងរបស់ខ្ញុំដើម្បីបានសិទ្ធិរស់នៅកាណាដាជានិរន្តរ៍

សុបិន្តកាណាដាអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍គឺជា…
 

…ទទួលបានកាត PRថ្មីឫទទួលបានឯកសារដំណើរ PR

សុបិន្តសញ្ជាតិកាណាដា

សុបិន្តសញ្ជាតិកាណាដារបស់ខ្ញុំគឺ…
 

…ក្លាយជាសញ្ជាតិកាណាដាម្នាក់

សុបិន្តសញ្ជាតិកាណាដារបស់ខ្ញុំគឺ…
 
 

…បានសិទ្ធិសំរាប់សញ្ជាតិកាណាដារបស់ខ្ញុំ(ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រសញ្ជាតិថ្មី)