ពត៌មានអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាណាដា

តើអ្នកមានសុបិន្តចង់ទៅកាណាដាតាមបែបណា?

មនុស្សច្រើនមានក្ដីសុបិន្តទៅកាណាដាតាមរយៈ៣ប្រភេទនេះ
 
អន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្
 
អន្តោប្រវេសន៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍
 
សញ្ជាតិកាណាដា

ក្ដីសុបិន្តអន្តោប្រវេសន៍បណ្តោះអាសន្ន

ក្ដីសុបិន្តអន្តោប្រវេសន៍បណ្តោះអាសន្ន ៣ប្រភេទ
 
  • ក្ដីសុបិន្ដជាទេសចរណ៍
  • ក្ដីសុបិន្តជាសិស្
  • ក្ដីសុបិន្តជានិយោជិក
ពេលខ្លះសុបិន្តទៅប្រទេសកាណាមួយអាចចាប់ផ្ដើមពី ក្ដីសុបិន្តទៅរយៈពេលខ្លី ហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក្ដីសុបិន្តអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃ។ក្ដីសុបិន្ដជាទេសចរណ៍

សុបិន្តអន្តោប្រវេសន៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍

ផ្លូវពីរយ៉ាងដែលអាចក្លាយជាពលរដ្ឋកាណាដា គឺតាមរយៈ អន្តោប្រវេសន៍គឺដោយជំនាញ ឫការធានារបស់គ្រួសារ
 
ប្រសិនបើអ្នកមានសមាជិកគ្រួសារដែលជាប្រភេទត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា, បុគ្គលនោះអាចធានាអ្នកអោយក្លាយជាពលរដ្ឋកាណាដា។
 
ប្រសិនបើអ្នកមានសមាជិកគ្រួសារដែលជាប្រភេទត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា, បុគ្គលនោះអាចធានាអ្នកអោយក្លាយជាពលរដ្ឋកាណាដា។
 
អ្នកដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅកាណាដាជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិដូចគ្នាជាច្រើន ទៅនឹងជនជាតិកាណាដា, ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោត, ហើយពួកគេចាំបាច់រស់នៅលើទឹកដីកាណាដាយ៉ាងតិចអោយបាន៤០%នៃពេលវេលា។

ក្ដីសុបិន្តសញ្ជាតិកាណាដា

អ្នកមិនបានកើតមកជាសញ្ជាតិកាណាដា, វិធីតែមួយដែលអាចក្លាយជាសញ្ជាតិកាណាដាដំបូងត្រូវក្លាយជាពលរដ្ឋកាណាដាសិន
 
បន្ទាប់ពីក្លាយជាពលរដ្ឋកាណាដាមួយរយៈពេល, វាគឺមានឪកាសដែលអាចក្លាយជាសញ្ជាតិកាណាដាបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការបំពេញឯកសារ។
 

អាចនឹងមានការទាមទារឯកសារបន្ថែមមួយចំនួន ដូចជាបង្ហាញកំរិតចំនេះដឹងរបស់អ្នកអំពីកាណាដា​ហើយតម្រូវអោយអ្នកអាចទំនាក់ទំនងក្នុងភាសារណាមួយ ជាភាសារអង់គ្លេស ឫភាសាបារាំង។