អ្នកត្រូវការដំបូន្មានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុបិន្តកាណាដារបស់អ្នក។

សុបិន្តកាណាដារបស់អ្នក
អាចក្លាយជាការពិត!

 
 
ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកាណាដា,
 
និយាយដោយសេរី,
 
គោរពដោយសេរីតាមរបៀបរបស់ខ្ញុំ,
 
សេរីភាពគាំទ្រលើការគិតរបស់ខ្ញុំ,
 
ជំទាស់ដោយសេរីចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខុស,
 
ឫសេរីភាពជ្រើសរើសនរណាគួរគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ។
 
នេះគឺជាកេរ្តី៍តំណែលនៃសេរីភាព
 
ខ្ញុំធានាអះអាងរក្សាទុក
 
សំរាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
 
 និងគ្រប់មនុស្សជាតិ។
 

John Diefenbaker

នាយករដ្ឋមន្រ្តីជំនាន់ទី ១៣នៃកាណាដា
 

១៩៥៧-១៩៦៣

ប្រាប់យើងអំពីសុបិនកាណាដារបស់អ្នក!

ប្រាប់ពួកយើងបន្តិចបន្ទួចអំពីខ្លួនរបស់អ្នក, ហើយពួកយើងនឹងជួយអ្នកបង្កើតគំរោង ដែលធ្វើអោយសុបិន្តទៅប្រទេសកាណាដារបស់អ្នកក្លាយជាការពិត!
ក្រុមហ៊ុន Dream Canada Visa គឺទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដោយមហាវិទ្យាល័យ នៃទីប្រឹក្សាអន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្ជាតិ (មហាវិទ្យាល័យ) ។
 
លោក Richard Hoogendoorn, គឺជាអ្នកផ្តល់ទីប្រឹក្សាអន្តោប្រវេសន៍ទៅប្រទេសកាណាដា ដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ (RICIC) ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Dream Canada Visa, គឺជាសមាជិកដែលលេចធ្លោនៅមហាវិទ្យាល័យ។